You are here

Kalendarium budowy szkoły

Kalendarium budowy Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku

Nowa szkoła podstawowa zbudowana przy ul. Chemików jest największym obiektem budowlanym w Złotym Stoku. Jest jedyną szkołą w gminie. Powstała dzięki grupie społeczników wspartych przez Zakłady Tworzyw i Farb.

1984

W Monitorze Polskim opublikowana została Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 18 października 1984 r. w sprawie realizacji Narodowego Czynu Pomocy Szkole.
Uchwała ta zezwalała zakładom pracy przekazywać na fundusz Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole części zysku pozostającego w dyspozycji zakładu oraz nieodpłatnego udostępniania maszyn, środków transportu i urządzeń dla realizacji czynu społecznego organizowanego przez Komitet, a także wykonywania na jego rzecz prac projektowych i prowadzenia wykonawstwa robót inwestycyjnych.

W Gminie Złoty Stok Kuratorium Oświaty planowało likwidację pozostałych jeszcze szkół wiejskich w Laskach i Mąkolnie. Utrzymać się w Gminie miały tylko 2 szkoły podstawowe w Złotym Stoku, w których warunki nauczania nie odpowiadały już aktualnym kryteriom. Kuratorium Oświaty nie planowało jednak budowy nowej szkoły podstawowej w Złotym Stoku, bo nie miało na ten cel wystarczających środków finansowych.

1985

Z inicjatywy Rady Miejsko-Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego kierowanej przez Henryka Rota utworzony został 15 lutego Społeczny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole. Komitet liczył 23 członków, a jego przewodniczącym został Juliusz Woźniak, dyrektor Zakładów Tworzyw i Farb. Zadaniem Komitetu było zbudowanie nowej szkoły w Złotym Stoku.

23 marca członkowie Komitetu zwiedzili budowę 24 izbowej szkoły w Międzylesiu. Szkołę tą kończyło budować Kłodzkie Przedsiębiorstwo Budowlane (KPB) z własnych prefabrykatów. Po powrocie postanowili zbudować podobną szkołę w Złotym Stoku.

Na posiedzeniu Komitetu w dniu 5 kwietnia, V-ce Kurator Oświaty i Wychowania UW w Wałbrzychu określił, że w Złotym Stoku potrzebna jest w 1990 roku szkoła podstawowa z 33 izbami edukacyjnymi. Informował też, że badania demograficzne wskazują na systematyczny spadek ilości uczniów w latach następnych. Proponował w związku z tym budowę szkoły z 24 izbami edukacyjnymi i utrzymania przejściowo szkoły nr 2.

W kwietniu rozpoczęto akcję zbierania środków na koncie Komitetu. Wydrukowany został apel do mieszkańców o kupowanie cegiełek o nominale 100, 500, 1000, 5000 i 10000 zł. Do zakładów, spółdzielni, instytucji i rzemieślników Komitet skierował apel o wpłacanie darowizn i składanie deklaracji nieodpłatnego wykonania robót.

Na posiedzeniu Komitetu w dniu 26 marca Naczelnik Miasta i Gminy Tadeusz Karkulowski przedstawił koncepcję budowy nowej szkoły na bazie o prefabrykatów z KPB w Kłodzku, w oparciu o istniejącą już dokumentację wykonaną przez Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu. Dokumentacja ta wymagała adaptacji na potrzeby szkoły w Złotym Stoku. Konieczne też było dokonanie w niej zmian, tak aby spełniała wymagania przepisów, które zmieniły się już po jej wykonaniu lub uzyskania zgody na odstępstwo od ich stosowania.

Nową szkołę postanowiono zbudować na przedłużeniu ulicy Chemików, na działce należącej do Pana Rogalskiego. Koszt budowy szkoła posiadającej 24 izby edukacyjne szacowano na około 250 mln zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania było zgromadzenie na koncie Komitetu co najmniej 50 mln zł.

15 maja Dyrekcja Zakładów Tworzyw i Farb złożyła zapewnienie, że dla projektowanej nowej szkoły, zapewni dostawy ciepła z własnej kotłowni.

Pismem z dnia 11 listopada Kurator Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu poinformował Komitet o zgłoszeniu budowy szkoły podstawowej w Złotym Stoku do wojewódzkiego planu budowy szkół, w ramach Narodowego Czynu Pomocy Szkole.

Na koniec roku Komitet posiadał na swym koncie 7.292.482 zł, z tego 107.604 zł uzyskał ze sprzedaży cegiełek i 24.845 zł ze zbiórek ulicznych i organizacji imprez. Resztę wniosły zakłady przemysłowe, instytucje państwowe, spółdzielnie i rzemieślnicy. Dyrekcja Zakładów Tworzyw i Farb złożyła deklarację wpłaty na konto Komitetu po 6 mln zł co roku w latach 1985-90, razem 30 mln zł.

1986

2 stycznia Naczelnik Miasta i Gminy Złoty Stok powierzył Społecznemu Komitetowi Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Złotym Stoku funkcję inwestora budowy Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku.

7 lutego Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu przekazało „Założenia Techniczno-Ekonomiczne Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku” (24 izby edukacyjne + przedszkole 4 oddziałowe + świetlica ze stołówką i biblioteką + sala gimnastyczna). Zadanie uzyskania zatwierdzenia planu realizacyjnego i pozwolenia na budowę Komitet powierzył z-cy Przewodniczącego inż. Stanisławowi Ozierańcowi (z-cy dyr. d/s Inwestycji i Rozwoju w ZTiF Złoty Stok).

W maju Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu zatwierdził Plan Realizacyjny budowy szkoły, pod warunkiem, że w mieście zbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków, a ZTiF zabezpieczy zasilania jej w ciepło z własnej kotłowni.

W październiku formalnie przejęto działkę pod budowę szkoły i wykarczowano rosnące na niej drzewa w czynie społecznym. Można już było rozpocząć prace związane z przygotowaniem drogi dojazdowej i zaplecza dla wykonawców inwestycji.

Budowa szkoły podstawowej w Złotym Stoku została wymieniona w zatwierdzonym w październiku planie wojewódzkim jako inwestycja realizowana przy udziale czynu społecznego. Decyzja ta umożliwiła Komitetowi wystąpienie o dotację na jej budowę.

W dniu 4 listopada 1986r. wykonano pierwszy wykop na placu budowy. Wylano w nim fundamenty pod stację transformatorową, której budowę zakończono 10 grudnia.
Na plac budowy doprowadzono energię elektryczną.

Po wielu spotkaniach dopiero w grudniu udało się Komitetowi przekonać dyrekcję Wojewódzkiego Biura Projektów do przyjęcia zlecenia na adaptację projektu szkoły, zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji zatwierdzającej ZTE jej budowy. Termin wykonania adaptacji ustalono na koniec kwietnia 1987 roku.

W Banku Spółdzielczym, na wniosek opracowany przez skarbnika Aksenę Szmakfefer (Główną Księgową w ZTiF). otwarto konto inwestycyjne Komitetu. Jeszcze w grudniu wpłynęła na to konto pierwsza transza dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 11 mln zł.

Montaż szkoły z ich własnych prefabrykatów zlecono Kłodzkiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu. Roboty planowano rozpocząć w II-gim kwartale 1987 roku.

Od początku istnienia do końca 1986 roku Komitet zebrał na budowę szkoły 15.428 tys. zł.

1987

Wojewódzkie Biuro Projektów skończyło adaptację projektu technicznego budowy szkoły dopiero we wrześniu . Opóźniło to o kwartał możliwość wejście na plac budowy Wydziału Budowlanego ZTiF w celu wykonania fundamentów i piwnic. Praktycznie oznaczało to brak możliwości wykonania tego zadania przed zimą.

Do końca roku wykonano tylko drogę dojazdową do placu budowy, obiekty techniczne zaplecza budowy i ogrodzono jej teren. Wykonanie fundamentów i ścian piwnic przełożono na II kwartał 1988 roku.

1988

Naczelnikiem Miasta i Gminy została w kwietniu Cecylia Jureczek. Będąc wcześniej z-cą Naczelnika reprezentowała w Komitecie Urząd Gminy. W Komitecie pełniła funkcję jego sekretarza. Sporządzała protokóły z posiedzeń Komitetu i kontrolowała realizacje podjętych na nim ustaleń. Prowadziła też obszerną korespondencje, szczególnie na etapie uzgadniania Planu Realizacyjnego i ZTE budowy szkoły. Wiele spraw w Urzędzie Wojewódzkim i Ministerstwie Oświaty załatwiała osobiście. W Urzędzie Gminy jej ważnym zadaniem była budowa miejskiej oczyszczalni ścieków, warunkującej uruchomienie nowej szkoły.

Do dnia 31 marca zebrano na koncie Komitetu 34.009 tys. zł.

W marcu Wydział Budowlany ZTiF kierowany przez Henryka Rota, rozpoczął wykopy pod fundamenty nowej szkoły. Do końca maja wylał w nich ławy fundamentowe i rozpoczął murowanie ścian piwnic. Kierownikiem Budowy był Tadeusz Ulanicki.

5 czerwca uroczyście wmurowano ”Akt Erekcyjny Budowy Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku”.

W III kwartale Kłodzkie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło montaż obiektów nowej szkoły.

W kotłowni ZTiF zainstalowano nowy kocioł o mocy 6 MW i zbudowano ciepłociąg dostarczający ciepło do domów przy ul. Chemików. Z sieci tej zasilana będzie nowa szkoła.

1989

W wyniku zmian, które pod koniec roku doprowadziły do transformacji ustrojowej w Polsce, Społeczny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Złotym Stoku utracił możliwości dalszej działalności. Do tego czasu wybudował on w stanie surowym zamkniętym dwa segmenty dydaktyczne, segment administracyjno-obsługowy, segment przedszkola oraz łączniki między nimi. Pod budowę sali gimnastycznej wykonano fundamenty i ustawiono połowę słupów nośnych. Zgromadzono też w magazynach pozostałe elementy konstrukcji tej sali.

Funkcję inwestora nowej szkoły przejął od Komitetu Wojewódzki Zespół Projektów Inwestycyjnych przy Kuratorium Oświaty Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu. Generalnym wykonawcą pozostał Wydział Budowlany ZTiF.

1990

Przewodniczący Komitetu Juliusz Woźniak złożył w dniu 6 lutego wniosek o odwołanie go z pełnionej funkcji Dyrektora Naczelnego Zakładów Tworzyw i Farb, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Z dniem 27 maja, na mocy ustawy o samorządzie gminnym, powstała Gmina Miejsko-Wiejska Złoty Stok. Do sierpnia funkcję p.o. burmistrza pełniła Cecylia Jureczek. Pierwszym burmistrzem wybranym przez Radę Gminy został po niej Wiktor Lubieniecki.

26 czerwca rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora ZTiF, zorganizowany przez Radę Pracowniczą. Spośród 5 kandydatów wybrany został Zdzisław Kryczka, zastąpił on Juliusza Woźniaka piastującego to stanowisko przez 22 lata. Nowy dyrektor zwolnił też trzech jego zastępców, w tym Stanisława Ozierańca.

W październiku Gmina otrzymała 3 mld zł z Budżetu Państwa na kontynuację prac przy budowie szkoły.

W listopadzie funkcje Generalnego Wykonawcy nowej szkoły przejął, od Wydziału Budowlanego ZTiF, Urząd Miasta i Gminy Złoty Stok. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26 listopada, po zakończeniu inwentaryzacji.

Artur Górki kierownik powołanego przy Urzędzie Gminy Zakładu Usług Inwestycyjnych ogłosił przetarg na wykonanie robót przy budowie szkoły. W jego wyniku, w grudniu, zlecił roboty budowlane prywatnym wykonawcom: Władysławowi Piszczałce, Stanisławowi Bieleckiemu, Janowi Filarowi i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Błotnicy, a wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania:Józefowi Gruszewskiemu i POM w Kamieńcu Ząbkowickim.

W ciągu całego roku na budowie szkoły roboty wykończeniowe i zabezpieczające prowadził tylko Wydział Budowlany ZTiF. Ich zakres był niewielki z powodu ograniczonych środków finansowych.

1991

W styczniu rozpoczęto prace wykończeniowe w dwóch segmentach dydaktycznych, segmencie żywieniowym i łączniku. Nie podjęto prac przy budowie sali gimnastycznej, a na segmencie przedszkola zlecono tylko zabezpieczenie dachu.

W czerwcu rozpoczęto budowę miejskiej oczyszczalni ścieków, której uruchomienie warunkowało oddanie do użytku nowej szkoły.

1992

W roku szkolnym 1992/93 nastąpiło połączenie szkoły nr 1 i 2 w jedną szkołę. Dyrektorem połączonych szkół została Agata Pawłowska, od 1988 roku dyrektorka szkoły Nr 1.

1993

Lucyna Kowalska wydzierżawiła dotychczasowy budynek przedszkola, urządzając w nim prywatne przedszkole "Bajka". Decyzja ta oznaczała rezygnację Gminy z uruchomienia przedszkola w przeznaczonym na ten cel segmencie nowej szkoły, zbudowanym przez Komitet w 1989 roku.

W listopadzie zakończone prace wykończeniowe w dwóch segmentach mieszczących 24 pomieszczenia dydaktyczne. Ich powierzchnia użytkowa wynosi 4.465 m2, a kubatura 13.994 m3­ Koszty robót finansowała Gmina i Kuratorium Oświaty. W ciągu 3 lat wydano na ten cel 10.765 mln.zł.
16 listopada 1993 roku nastąpiło przeniesienie obu istniejących w Złotym Stoku szkół do budynku nowej szkoły przy ul. Chemików nr 8.

1994

11 lutego nastąpiło uroczyste otwarcie nowej Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku.
W 23 klasach 43 nauczycieli uczyło 546 uczniów. Na uroczystości otwarcia szkoły burmistrz Wiktor Lubieniecki mówił o planach uruchomienia w niej w niej liceum ogólnokształcącego.

1995

We wrześniu zakończono budowę miejskiej oczyszczalni ścieków i rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w mieście.

1999

W wyniku reformy oświatowej, w szkole utworzono Gimnazjum. Przeszli do niego uczniowie urodzeni w 1986 roku. Było ich w sumie 80 w 4 oddziałach.

2001

Od 1 września wprowadzono gimnazjach cztery godziny obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach.
Bez budowy sali gimnastycznej 4 godzin wychowania fizycznego w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Złotym Stoku prowadzić właściwie nie było można. Rozpoczętej w 1989 roku budowy sali gimnastycznej nie można już było dokończyć bo po 3 latach, w których nie prowadzono żadnych robót, wygasło pozwolenie na jej budowę. Nowego pozwolenia nie można było uzyskać, bo sala zbudowana zgodnie z jej projektem nie spełniała by już wymagań aktualnie obowiązujących przepisów.
Gmina Złoty Stok postanowiła zbudować obok szkoły halę sportową. Staraniem burmistrza Wiktora Lubienieckiego Gmina uzyskała na ten cel dotację w wysokości 920.000 zł, rozłożoną na 3 lata. Całkowity koszt jej budowy miał wynieść 1.300.000,00 zł. Brakująca część środków musiał pokryć budżet Gminy. Halę planowano oddać do użytku w 2005 roku.

2002

19 listopada przekazano uroczyście nową halę sportową o powierzchni 1095 m2 i kubaturze 8.160 m3­. Na zaplecze tej hali adaptowano segment przeznaczony na przedszkole, zbudowany przez Społeczny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w 1989 roku. Urządzono w nim pokoje hotelowe, siłownię i pomieszczenia sanitarne.

2011

Przy Samorządowym Zespole Szkół wybudowano kompleks dwóch boisk sportowych i bieżnię pokrytą nawierzchnią z tworzywa.

2012

Radni Miasta i Gminy odrzucili propozycję burmistrza Stanisława Gołębiowskiego, aby ulegający dewastacji segment szkoły, w którym miała być kuchnia, stołówka, świetlica dziecięca i biblioteka z czytelnią, adaptować na mieszkania socjalne. Sami jednak nie potrafili powiedzieć co z tym segmentem zrobić.

2013

W listopadzie, w piwnicy nie wykończonego segmentu szkoły uruchomiono ciepłownię. Zasila ona w ciepło szkołę z hotelem, przedszkole i 7 bloków przy ul. Chemików.

Eugeniusz Salwach, Złoty Stok, styczeń 2014

 

W opracowaniu skorzystałem z informacji zawartych w Kronice Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku, udostępnionej mi przez Panią Dyrektor Agatę Pawłowską-Król.