You are here

W III Rzeczpospolitej

1989

W czerwcu PKP zawiesiło przewozy pasażerskie na linii kolejowej Kamieniec – Złoty Stok ze względu na spadek ilości przewożonych pasażerów.

Po rozmowach Okrągłego Stołu między przedstawicielami władz PRL, opozycji solidarnościowej i kościoła rozpoczęła się transformacja ustrojowa, która zapoczątkowała powstanie III Rzeczypospolitej.

W pierwszym okresie zmian ustrojowych panowała w Polsce hiperinflacja (w 1989 wyniosła ona +639,6%), występowały też olbrzymie niedobory rynkowe, a gospodarce groziła zupełna zapaść.

Po zmianach ustrojowych KNCPS w Złotym Stoku utracił możliwości działalności. Do tego czasu na budowie nowej szkoły oddano w stanie surowym zamkniętym: dwa segmenty dydaktyczne, segment administracyjno-obsługowy, segment przedszkola oraz łączniki między nimi. Pod budowę sali gimnastycznej wykonano fundamenty i ustawiono połowę słupów nośnych.

W grudniu zamknięto kino „Podhale”. W jego sali powstała potem kawiarnia "Alaska", a po jej likwidacji stolarnia.

1990

Rząd premiera Mazowieckiego rozpoczął wdrażanie pakietu reform gospodarczo-ustrojowych zwanych planem Balcerowicza. Procesowi temu towarzyszył upadek i likwidacja wielu zakładów produkcyjnych, powodujący wzrost bezrobocia i spadek produkcji przemysłowej.

W styczniu powstał w Złotym Stoku  Komitet Obywatelski „Solidarność”.

W maju powołano w mieście Ośrodek Pomocy Społecznej, zatrudniający 4 pracowników.
Jego zadaniem jest niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji życiowej.

Z dniem 27 maja, na mocy ustawy o samorządzie gminnym, powstała gmina miejsko-wiejska Złoty Stok. Pierwszym jej burmistrzem (wybranym przez Radę Gminy) został Wiktor Lubieniecki.

26 czerwca rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora ZTiF, zorganizowany przez Radę Pracowniczą. Spośród 5 kandydatów wybrany został Zdzisław Kryczka, młody informatyk bez doświadczenia w pracy na stanowiskach kierowniczych, popierany przez Radę Pracowniczą. Zastąpił on Juliusza Woźniaka piastującego to stanowisko przez 22 lata. Zwolnieni zostali też trzej jego zastępcy.

W listopadzie grupa osób wywodząca się z KO „Solidarność” wydała pierwszy numer "Gazety Złotostockiej". Miesięcznik ten ukazywał się do października 1992 r. (ukazały się 24 numery).  Gazetę redagował zespół w składzie: Marek Boroń (do marca 1991 r.), Adam Konopacki (redaktor naczelny), Czesława Potemkin, Katarzyna Silarska i Maria Wisła.

W listopadzie funkcje Generalnego Wykonawcy nowej szkoły przejął Zakład Usług Inwestycyjnych, przy Urzędzie Gminy, kierowany przez Artura Górskiego.

Na koniec roku w ZTiF zatrudnionych było 1007 pracowników.

1991

W styczniu rozpoczęto prace na zatrzymanej budowie nowej szkoły, a w czerwcu rozpoczęto budowę miejskiej oczyszczalni ścieków.

W gminie utworzono Straż Miejską zatrudniającą 2 strażników wyposażonych w samochód „Polonez”.

Kierownictwo ZTiF, poparte przez Radę Pracowniczą, odrzuciło propozycję sprywatyzowania przedsiębiorstwa poprzez utworzenie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Stracono w ten sposób szansę na znalezienie prywatnego inwestora.

Szybko malejąca sprzedaż wyrobów zmusiła kierownictwo ZTiF do szukania oszczędności, poprzez zmniejszenie zatrudnienia. 24 października Rada Pracownicza zatwierdziła harmonogram prywatyzacji przedsiębiorstwa przewidujący utworzenie z oddziałów pomocniczych 8 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których pracownicy otrzymają od 60 do 70 % udziałów, a obiekty produkcyjne dzierżawić będą od ZTiF.

1992

Decyzją Dyrekcji Generalnej PKP z 15 stycznia zawieszone zostały przewozy towarowe na linii Kamieniec – Złoty Stok. Od tego czasu transport kolejowy towarów do Złotego Stoku odbywa się na zasadach komercyjnych jako obsługa bocznicy.

Miasto sprzedało zbudowane na początku 1990 roku i nie wykończone jeszcze obiekty na przystanku autobusowym. W części z nich Bronisław Szczucki uruchomił bar „Apetit” czynny całą dobę.

Na wniosek burmistrza Rada Miasta podjęła decyzję o przeniesieniu żłobka do przedszkola i sprzedanie jego dotychczasowego budynku osobie prywatnej.

Do końca czerwca utworzono w ZTiF spółki: „Stokpol” (budowlana). „Jard” (transportowa), „Ekskol” (ekspedycji towarów), „Akord” (stołówka i Dom Kultury), „Umewar” (w-t remontowy w Złotym Stoku), „Remoplast” (w-t remontowy w Mąkolnie), „Elektryk” (w-t elektryczny w Złotym Stoku) i „Elektromat” (w-t elektryczny w Mąkolnie).
W wyniku tej reorganizacji zwolniono w zakładzie 320 pracowników, z których tylko 194 znalazło pracę w utworzonych spółkach.

Pod kierownictwem Agaty Pawłowskiej-Król połączono szkoły podstawowe Nr 1 i Nr 2 w Złotym Stoku.

Pożar lasu na górze Jawornik doprowadził do wieloletniego ogołocenia z drzew jej szczytu.

1993

Lucyna Kowalska wydzierżawiła dotychczasowy budynek przedszkola urządzając w nim prywatne przedszkole "Bajka" dotowane z budżetu Gminy.

Zakończono prace wykończeniowe w dwóch segmentach z 24 pomieszczeniami dydaktycznnymi. Ich powierzchnia użytkowa wynosi 4.465 m2, a kubatura 13.994 m3­.
Segmenty administracyjno-obsługowy i przedszkola pozostały w stanie surowym.

Józef Gieniec w byłej remizie strażackiej uruchomił zakład "PETERS ELEKTRONIK". produkujący moduły urządzeń elektronicznych.

Grzegorz Jędrkowiak w dawnym magazynie ZTiF uruchomił Zakład Krawiecki "AGATOM" produkujący odzież na eksport.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekształcono Uchwałą Rady Miejskiej w spółki: „KOMA” (gospodarka mieszkaniowa i oczyszczanie miasta) i "WOD-KAN” (eksploatacja wodociągów i kanalizacji).

W ZTiF utworzono kolejną spółkę zależną (100% udziałów) o nazwie „Złoty Granitol”, wyposażoną w urządzenia do produkcji folii dzierżawione od firmy „Granitol” z Czech.

Na oddziale prochów w zakładzie w Mąkolnie zlikwidowano produkcję lontów. Urządzenia przekazano do Zakładów Tworzyw Sztucznych „Pronit-Erg” w Pionkach. Oddział produkuje już tylko około 40 ton rocznie czarnego prochu kruszącego dla kamieniołomów.

16 listopada przeniesiono do nowej szkoły uczniów obu istniejących w Złotym Stoku szkół.

1994

11 lutego nastąpiło uroczyste otwarcie nowej Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku.
W 23 klasach 43 nauczycieli uczyło 546 uczniów.

W wyborach samorządowych burmistrzem miasta na II kadencję (1994-1998) wybrany został Wiktor Lubieniecki.

Na korzystnych warunkach dyrekcja ZTiF sprzedała ich mieszkańcom 108 mieszkań w blokach zbudowanych przez zakłady przy ul. Chemików i 3 Maja.

1995

Po 5 latach budowy oddano we wrześniu miejską oczyszczalnię ścieków i rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej dla części Złotego Stoku.

Kombinat Górniczo-Hutniczy "Polska Miedź" SA z Lubina otrzymał koncesję badawczą na określenie zasobów rud złotonośnych w Złotym Stoku.

Na wniosek Burmistrza Wiktora Lubienieckiego Rada Miasta w Złotym Stoku podjęła 6 grudnia uchwałę o przystąpieniu Gminy Złoty Stok do tworzonej spółki usług turystycznych pod nazwą "Kopalnia Złota".

Po 5 latach funkcjonowania w nowych warunkach ekonomicznych w ZTiF nastąpił drastyczny spadek produkcji i zatrudnienia. W stosunku do 1989 roku produkcja: farb zmalała z 6,5 do 1,5 mln l.; folii i opakowań z polietylenu z 6,5 do 2,7 tys. ton; siatek ciężkich z 1.6 do 0,7 tys. km, siatek lekkich z 38 do 21 tys. km; pigmentów z 4,5 tys. ton do 380 ton, wypełniaczy z 42 do 11 tys, ton; transporterek z 470 do 45 tys. szt. Zatrudnienie w tym czasie zmalało z 1042 do 517 pracowników.
Przy sprzedaży wartości 36,6 mln zł ZTiF poniosły stratę w wysokości 1,4 mln zł.

1996

Na początku roku otwarto przejście małego ruchu granicznego Złoty Stok – Bilá Voda. Korzystać z przejścia mogli pełnoletni mieszkańcy strefy nadgranicznej, w godzinach od 8:00 do 18:00, kontrolowani na czynnych po obu stronach granicy posterunkach.

18 stycznia do Złotego Stoku zawitał specjalny pociąg pasażerski prowadzony przez parowóz Ty2-1169. Ostatni jaki przyjechał do Złotego Stoku z Kamieńca.

Sytuacja ekonomiczna w źle zarządzanych Zakładach Tworzyw i Farb pogorszyła się do tego stopnia, że Wojewoda Wałbrzyski, który był organem założycielskim tych zakładów, powołał w nich (18 marca) Zarządcę Komisarycznego. Odwołując jednocześnie dyrektora Zdzisława Kryczkę. Została nim Aleksandra Izmajłow, a jej zadaniem było przeprowadzenia procesu naprawczego.

15 maja Gmina Złoty Stok i 8 prywatnych inwestorów utworzyło Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych "Kopalnia Złota" Sp. z o.o. W spółce tej 40% udziałów posiadała Gmina, a 60% inwestorzy prywatni, którzy sfinansowali koszt prac przygotowawczych. W efekcie 28 maja uruchomiono Podziemną Trasę Turystyczną „Kopalnia Złota”.

ZTiF sprzedały dom kolonijny „Złoty Jar”. Nabywca Andrzej Franków po remoncie nadał mu nazwę „Pensjonat Złoty Jar”.

1997

17 maja kardynał Henryk Gulbinowicz dokonał uroczystego poświęcenia ufundowanych przez parafian 23 witraży w oknach kościoła NMP. Wykonała je krakowska firma kierowana przez Zbigniewa Gustawa wg projektów Bolesława Szpechta.

Oberwanie chmury nad Masywem Śnieżnika w dniu 7 lipca spowodowało powódź na Nysie Kłodzkiej, znaną jako „Powódź Tysiąclecia”. Przez Kłodzko przeszła fala wysokości 6,5 m. Między 4 a 5 rano podmyła ona lewy przyczółek i sąsiadujący z nim filar mostu kolejowego w Byczeniu. Konstrukcja mostu została tak poważne uszkodzona że musiano go rozebrać. Oznaczało to likwidację linii kolejowej z Kamieńca do Złotego Stoku.

Wynikiem realizacji programu naprawczego w ZTiF było zmniejszenie zatrudnienia z 475 do 407 pracowników. Otrzymując mniej zleceń od zakładu macierzystego także i spółki zależne musiały zmniejszać zatrudnienie. Mimo tych zmian przedsiębiorstwo nadal nie przynosiło zysku.

1998

Z dniem 1 listopada 1998 roku nastąpiła prywatyzacja Zakładów Tworzyw i Farb, które zostały przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały w spółce posiadali: Skarb Państwa 32,7 %; „Ciech” S.A. – 33,64 %; „Huta Oława” – 20,0 %; „Polifarb Cieszyn-Wrocław” – 8,84 %, „Białe Minerały” – 4,81 %.
Prezesem spółki o nazwie „Zakłady Tworzyw i Farb” Sp. z o.o. w Złotym Stoku została Aleksandra Izmajłow. Spółka zatrudnia już tylko 383 pracowników.

W czerwcu odbyła się pierwsza (były jeszcze 2 następne) „Gwarkiada”. Trwająca ponad tydzień impreza regionalna promująca miasto. Jej inicjatorem był Józef Wargacki. Występy gwiazd polskiej estrady gromadziły na Skalisku nawet 6 tysięcy widzów.

W wyborach samorządowych burmistrzem miasta na III kadencję (do 2002 roku) wybrany został Wiktor Lubieniecki, a przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzej Kościółek.

Biblioteka Publiczna w Złotym Stoku posiada 30.043 książek i 1311 zarejestrowanych czytelników.

1999

W wyniku reformy oświatowej, w szkole przy ul. Chemików utworzono Gimnazjum.
W pierwszym roku uczyło się w nim 80 uczniów w 4 oddziałach.

Utworzony został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej praktyka lekarza rodzinnego Ewy Seweryn.

W kościele parafialnym zakończono, trwającą od 1985 roku renowację ołtarzy, wszystkich figur i ambony. Odnowiono też polichromię i położono marmurową posadzkę.

3 listopada proboszcz parafii Złoty Stok ksiądz Adam Matkowski odszedł do parafii Nowy Dwór. Nowym proboszczem w Złotym Stoku został ks. Krzysztof Ambrożej.

Pracownicy ZTiF (w sumie 653 osoby) otrzymali od Skarbu Państwa nieodpłatnie 3,32 % udziałów w powstałej Spółce, która po raz pierwszy od 1995 roku uzyskała zysk (1,1 mln zł).

Upadłość ogłosiła pierwsza spółka zależna „Stokpol”, a spółka „Złoty Granitol” odkupiła dzierżawione urządzenia od czeskiej firmy „Granitol”.

2000

Szymon Mazurczak uruchomił 18 sierpnia stronę internetową www.zlotystok.gad.pl. Pierwszą tak obszernie informującą o historii Złotego Stoku.

1 września ZTiF Sp. z o.o. likwiduje Oddział Straży Pożarnej i Dział Prewencji Pożarowej, a od 1 października rozpoczyna działalność kolejna spółka zależna (100 % udziałów) o nazwie „ Termex”. Przejęła ona w dzierżawę zakładową kotłownię i sieć cieplną o łącznej długości 2145 m. Oprócz obiektów produkcyjnych „Termex” zaopatruje w ciepło bloki mieszkalne przy ul. Chemików i 3-go Maja, nową szkołę, przedszkole, Dom Kultury i domy jednorodzinne przy ul. Radosnej i 3 Maja.

ZTiF Sp. z o.o. posiada majątek trwały wartości 12,9 mln zł, zatrudnia 334 pracowników, a w całym roku sprzedała wyroby za 34,25 mln zł, przy koszcie ich wytworzenia wynoszącym 36,21 mln zł. Spółki zależne zatrudniają 157 pracowników, w tym: „Jard” – 26; „Złoty Granitol” – 12; „Ekskol” - 9; „Akord” – 10; „Elektromat – 17; „Elektryk” – 7; „Umewar" – 26; „Remoplast" – 17; „Termex" – 26.

Powstało Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” kierowane przez Stanisławę Popiel.
Stowarzyszenie prowadzi program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów szkół średnich i gimnazjalnych oraz niesie pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach. Do zebranych środków własnych otrzymuje dotację z Fundacji Batorego w Warszawie.

Powstały w gminie dwa pierwsze gospodarstwa agroturystyczne. W Chwalisławiu gospodarstwo "Jan"  Jana i Jerzego Kołodziejów, a w Laskach "Trzy Koguty" Czesławy i Mikołaja Potemkinów.

Danuta Rus uruchomiła pizzerię „Palermo”. Najpopularniejszy lokal wśród mieszkańców miasta i turystów.

Przeprowadzono kompleksowy remont plebani.

Ilość pracujących w mieście zmalała z 875 w 1995 roku, do 585 na koniec tego roku.

2001

Aby obniżyć podatki ZTiF Sp. z o.o. pozbywa się zbędnych terenów. Miastu oddało 2 działki o powierzchni 3,65 ha i 3,85 ha, na byłych stawach poflotacyjnych. Burmistrz Lubieniecki pierwszą z nich sprzedał spółce DKE Oława za prawie 1 mln. zł, zgadzając się na składowanie na niej odpadów niebezpiecznych.

Stanisław Żabnicki i Leszek Rozewicz uruchomili w sierpniu zakład "ROZEST" (w budynku byłego SOWI), produkujący elektryczną aparaturę rozdzielczą i sterowniczą.

Marek i Łukasz Morelowscy po przejęciu terenu przy ul.Traugutta (po dawnym SOWI) utworzyli rodzinną spółkę cywilną: Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe i Usługowe, świadczące międzynarodowe przewozy ciężkim taborem samochodowym.

Wojciech Giza otrzymał na Uniwersytecie Wrocławskim stopień dr nauk biologicznych, za pracę pt. „Wpływ podłoży zawierających arsen na dziko rosnące rośliny naczyniowe w Złotym Stoku.”

Szybko rośnie w mieście ilość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w roku 1995 było ich 159, a tym roku jest ich już 368.

Na Górze Krzyżowej, z inicjatywy Bronisława Mitusińskiego, odnowiono stacje "Drogi Krzyżowej". Nowe obrazy na nierdzewnej blasze namalował Zbigniew Onyśków na wzór obrazów z kościoła w Płonicy.

Uchwałą Rady Miejskiej szkoły wiejskie w Mąkolnie i w Laskach zostały przekształcone w punkty filialne Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku, a uczniów klas IV-VI zaczęto dowozić do Złotego Stoku.

Na kościele parafialnym wymieniono wszystkie rynny i wykonano odwodnienie świątyni.

2002

W maju Burmistrz sprzedał mieszkańcowi Sosnowca (za 151.500 zł) drugą z działek otrzymanych od ZTiF. Z wnioskiem o warunki zabudowy i zagospodarowania tej działki wystąpiła Spółka POWIZ z Wrocławia, zamierzająca zbudować na niej zakład unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wraz z ich składowiskiem.

Na wniosek burmistrza W. Lubienieckiego Rada Miejska wyraziła zgodę na odsprzedanie 5% udziałów Spółki „Kopalnia Złota” (z posiadanych 40 %). Kupiła je Elżbieta Szumska posiadająca już 46 % udziałów, stając się w ten sposób jej większościowym właścicielem.

W wyborach samorządowych burmistrzem miasta na kadencję w latach 2002-2006 został wybrany Stanisław Gołębiowski, a przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzy Tichanowicz.

1 czerwca odbyły się w Złotym Stoku IV Mistrzostwa Gór Złotych w płukaniu złota.

Rada Gminy Złoty Stok powołała Samorządowy Zespół Szkół łącząc administracyjnie szkołę podstawową i gimnazjum. W szkole podstawowej uczy się 339 uczniów, a w gimnazjum 124.

19 listopada w budynku Samorządowego Zespołu Szkół uroczyście obchodzono 60 rocznicę
powstania Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku oraz oświaty w gminie.
Ze środków Totalizatora Sportowego i budżetu gminy, wybudowano i uroczyście przekazano szkole zaplecze hali sportowej t.j. pokoje hotelowe, siłownię, pomieszczenia sanitarne oraz parking. Imprezę uświetnił trener reprezentacji polskich piłkarzy Kazimierz Górski.

Zakończono realizację dwóch pierwszych etapów budowy kanalizacji sanitarnej w mieście.

Powierzchnia gruntów ZTiF Sp. z o.o. zmalała już do 48 ha, a zatrudnienie do 229 pracowników (w spółkach zależnych pracuje jeszcze 124 osoby). Dzięki obniżeniu kosztów produkcji ZTiF uzyskuje najlepszy wynik ekonomiczny od 1998 roku.

Upadłość ogłosiła spółka „Akord”.

2003

Z inicjatywy Anny Gajek i Elżbiety Twaróg, urządzono w lasach Chwalisławia ścieżkę turystyczno–przyrodniczą „Żaba da się lubić”.

22 kwietnia 2003 roku ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz dokonał uroczystego poświęcenia pomnika papieża Jana Pawła II wykonanego wg projektu Stanisława Gołdyna.

Samorządowy Zespół Szkół otrzymał w ramach programu Ministerstwa Oświaty Gimbus (autobus szkolny).

W sierpniu Spółdzielnia Mieszkaniowa „1 Maja” przekazała notarialnie swoim członkom 24 domy jednorodzinne przy ul. 3-Maja, kończąc tym swoją działalność.

Mieszkańcy Złotego Stoku zażądali unieważnienia decyzji Burmistrza Lubienieckiego zezwalających na budowę w mieście składowisk odpadów niebezpiecznych. Burmistrz Stanisław Gołębiowski, wspierany przez Stowarzyszenie „Jawornik” i SLD oraz Radę Miasta, takie działania skutecznie przeprowadził.

Dzieci ze zlikwidowanej szkoły w Makolnie dowożone są do Złotego Stoku. Budynek szkolny przeznaczono na cele mieszkaniowe.

Liczba mieszkańców miasta spadła w tym roku poniżej 3000 (było ich na koniec roku 2976), podczas gdy w 1995 było ich prawie 3150.

Prezesem Stowarzyszenia Pomocna Dłoń została Anna Grzesiuła.

ZTiF Sp. z o.o, osiąga zysk netto w wysokości 1,4 mln zł i zatrudnia 224 pracowników.
Spółki zależne zatrudniają jeszcze 97 osób, w tym: „Jard” – 16; „Złoty Granitol” – 22; „Ekskol” - 1 (w likwidacji); „Akord” – 0; „Elektromat – 17; „Elektryk” – 7; „Umewar – 22; „Remoplast – 17; „Termex – 17.

2004

Huta Oława S.A.(od 2001 roku spółką zależną firmy Boryszew S.A.) zwiększyła swoje udziały w spółce ZTiF z 20% do 65% (odkupując udziały „Ciechu”, „Polifarbu” i pracowników). Pozostałe udziały są w posiadaniu: Skarbu Państwa (29,38 ), „Białych Minerałów” (4,81 %) i pracowników (0,6 %). Od 14 czerwca prezesem spółki ZTiF został Andrzej Łatka z Oławy.

Grzegorz Jędrkowiak uruchomił w marcu, w kupionych od PKP magazynach, Zakład Lecznictwa i Rehabilitacji "NATUROTERAPIA" .

Rada Miejska uchwaliła „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok”. Miasto posiada 772 ha powierzchni, z której najwięcej zajmują lasy (434 ha), pola uprawne (138 ha) i łąki (37 ha). Tereny zabudowane zajmują 36 ha, mniej niż przemysłowe(39 ha). 13 ha to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

W ramach III etapu kanalizowania miasta, finansowanego z budżetu gminy i środków pomocowych UE, wykonano nową kanalizację sanitarną na ulicach: Leśnej, Wolności, Sienkiewicza, Gajowej, Jadwigi i pl. Kościelnym.

Zlikwidowano Szkołę Podstawową w Laskach, uczęszczający do niej uczniowie przewożeni są bezpłatnie do Złotego Stoku. Pozostawiono tam oddział przedszkolny, który przejęła
Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka".

Gmina przejęła większościowe udziały w Spółce WOD-KAN (54,33%). Posiada też udziały w spółkach: .„KOMA”- 24,19%, .PUT ”Kopalnia Złota”- 34,45%, ”TERMEX”- 7,14% i ”Salutaris”- 4,21%.

W Centrum Kultury i Promocji działają aktywnie zespoły: „Złoty Potok”, „Evergrin”, „Gwarki”, „Nasze Złotka”, „Au100k” oraz orkiestra dęta, a w Mąkolnie „Wataha Stacha”.

Ukazał się album Wojciecha Giży pt."Złoty Stok na dawnej pocztówce”.

Rada Miejska uchwaliła przyznawanie corocznie tytułu „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” wraz ze statuetką wręczaną na uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Pierwszymi laureatami tego wyróżnienia zostali: Juliusz Wożniak, Stanisław Dyrda oraz zbiorowo Zakłady Tworzyw i Farb reprezentowane przez prezesa Andrzeja Łatkę.

2005

Burmistrz przy sprzeciwie Rady Miasta zawiesił działalność Straży Miejskiej.

Kolejnym Prezesem spółki ZTiF Złoty Stok został Jarosław Kotzbach.

Urząd Miasta uruchomił własną stronę internetową.

Strona internetowa www.zlotystok.gad.pl administrowana przez Szymona Mazurczaka zmieniła 9 kwietnia adres na www.zlotystok.net. Zyskała ona dużą popularność wśród miłośników Złotego Stoku bo umożliwiała im kontakt i wymianę informacji na forum.

W dniu 2 czerwca doszło do połączenia Spółek Boryszew S.A. i  Huta Oława S.A. W ten sposób Boryszew S.A. stał się podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do ZTiF Sp. z o.o w Złotym Stoku, zatrudniających już tylko 169 pracowników. We wrześniu powstaje w nich kolejna spółka zależna o nazwie „Sklepy Firmowe Złoty Stok”.

ZTiF Sp. z o.o. posiada jeszcze spółki zależne (w nawiasie: ilość udziałów, wartość produkcji i zatrudnienie): „Złoty Granitol” (100 %, 1,4 mln zł. 69); „Sklepy Firmowe” (100 %, 0,2 mln zł, 4)”; „Jard „(100 %, 0,1 mln zł, 9 w likwidacji); „Elektryk (100 %, 0,2 mln zł, 9)”; „Termex” (93%, 0,1 mln zł, 11) „Remoplast” (93 %, 0,3 mln zł, 9).

Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu Gimnazjum w Złotym Stoku imienia Mikołaja Kopernika.

Z inicjatywy Katarzyny Silarskiej rozegrano w „Skalisku” górski Maraton Kolarski MTB.

W Centrum Kultury i Promocji utworzono Gminne Centrum Informacji wyposażone w 5 stanowisk komputerowych z internetem dostępnym dla mieszkańców.

Na uroczystej akademii święta Odzyskania Niepodległości tytułami „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” uhonorowano: Stefana Samburskiego, Wandę Tichanowicz i Ludwikę Zboińską.

2006

Za otrzymane środki z Unii Europejskiej urządzono trasę turystyczną „Złota Ścieżka”. Wytyczono ją śladami dawnej działalności górniczo-hutniczej. Rozmieszczone na niej barwne tablice informują (w 3 językach) o tej działalności i przyrodzie. Projekty tablic opracowali i przekazali miastu w formie darowizny jego mieszkańcy Eugeniusz Salwach i Jerzy Tichanowicz.

Zdzisław Borowiec uruchomił działalność pod nazwą „SPORT-KOMPLEKS”. W dzierżawionym od gminy hotelu, siłowni i sali gimnastycznej świadczy on usługi hotelarskie.

W mieście wytyczono „Miejską Trasę Turystyczną”. Na znajdujących się na jej trasie zabytkowych budynkach mieszczono 7 mosiężnych tablic, które wykonano za środki uzyskane z Unii Europejskiej.

Urząd miasta uruchomił gminny portal internetowy:
http://www.zlotystok.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=12&strona=1

Nie mogąc porozumieć się z głównym udziałowcem Gmina utraciła miejsce dla swego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej PUT "Kopalnia Złota".

Na dziesięciolecie otwarcia Podziemnej Trasy Turystycznej „Kopalnia Złota” nadano jej uroczyście imię Ignacego Domeyki. Posiadaczem 65 % udziałów tej spółki jest Elżbieta Szumska. Pozostałe udziały należą do Gminy Złoty Stok.

W Złotym Jarze Witold Kaczyński wybudował Leśny Park Przygody „Skalisko”. Na terenie 3,7 ha lasu, dzierżawionego od Nadleśnictwa w Bardzie, znajdują się akrobatyczne przejścia między drzewami oraz zjazdy na linach o łącznej długości 1050 m.

W Chwalisławiu wyremontowano drogę do osiedla domków letniskowych na „Kopaczówce”.

Po raz drugi w okolicy Złotego Stoku zorganizowano ogólnopolski kolarski maraton MTB.

Z budżetu gminy wykonano rewitalizację miejskiego parku. Posadzono w nim ozdobne krzewy, oświetlono główną aleję, zbudowano fontannę, wykonano dach nad sceną i ustawiono przed nią nowe ławki.

Gminne Przedszkole w Mąkolnie przyjęło nazwę „Zielona Dolina”.

Zakupiono z budżetu gminy i ustawiono w mieście i sołectwach kontenery na odpady z tworzyw sztucznych.

W wyborach samorządowych burmistrzem miasta na IV kadencję (do 2010 roku) został wybrany po raz drugi Stanisław Gołębiowski, a przewodniczącym Rady Miejskiej
ponownie Jerzy Tichanowicz.

Z 8 spółek pracowniczych utworzonych w ZTiF w 1992 roku istnieją już tylko trzy:
„Umewar”, „Elektromat” i „Remoplast”.

Wojciech Giża wydał kolejny bogato ilustrowany album pt. „Skarby Ziemi Złotostockiej”

Tytuły i statuetki „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” otrzymali w tym roku: Pani Anna Grzesiułowa, ksiądz Adam Matkowski oraz Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku.

2007

Wzdłuż ulicy Traugutta przy drodze krajowej wybudowano oświetlony chodnik.

Agnieszka Krysiak otrzymała stopień dr nauk rolniczych za pracę pt. "Mobilność arsenu w środowisku glebowym na przykładzie rejonu eksploatacji złóż polimetalicznych w Złotym Stoku"

Rada Miejska uchwaliła odsprzedanie posiadanych 4,21% udziałów w Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym „Salutaris” jej dotychczasowemu właścicielowi M. Kowalczykowi.

Tytuły i statuetkę „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” otrzymał w tym roku
Wojciech Król oraz zespół „ Złoty Potok” prowadzony przez Stanisława Dyrdę.

2008

W lutym proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Ambrożej opuścił Złoty Stok, aby przejąć parafię w Dzierżoniowie.
Nowym proboszczem w Złotym Stoku został 17 lutego ksiądz Adam Malitowski. Urząd proboszcza sprawował krótko, umierając nagle 21 marca.

6 kwietnia kolejnym proboszczem został w Złotym Stoku ks. Józef Siemasz.
Posiada on zaszczytny tytuł kanonika gremialnego Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

Gmina Złoty Stok przystąpiła do Stowarzyszenia „Qwsi.pl”- umożliwiającego pozyskanie funduszy pomocowych dla wsi i małych miejscowości.

„Kopalnia Złota” wzbogaciła się o nową atrakcję. Zwiedzający wyjeżdżają teraz ze sztolni „Czarnej” podziemną kolejką. Trasa jazdy ma 300 m długości.

Jan Banaszak właściciel Spółki Cywilnej „Złomex 2" uruchomił na terenie byłej bazy SOWI skup, przerób i magazynowanie surowców wtórnych (złomu).

Straż Graniczna opuściła budynek na ul. Sienkiewicza. Przejęła go gmina przeznaczając na cele mieszkaniowe.

Piłkarze Unii Złoty Stok zajmując 2 miejsce w Klasie A awansowali do klasy okręgowej. Przy klubie powstała sekcja rowerowa o nazwie Unia KTM Racing Team Złoty Stok.

Z budżetu gminy wykonano gabinety lekarskie w Centrum Kultury i Promocji, które wydzierżawiono przychodni lekarskiej „Omega” z Paczkowa.

1 września Gimnazjum obchodziło uroczyście X-lecia istnienia. W ciągu tych 10 lat gimnazjum ukończyło 515 uczniów. Uczy w nim 15 nauczycieli.

Ukazał się jeszcze jeden pięknie wydany przez Wojciecha Giżę album „Rośliny chronione Ziemi Złotostockiej”.

Gmina posiada następujące udziały w spółkach: „Koma”- 24,19%, „Wod-Kan”-54,35%, PUT „Kopalnia Złota”- 34,45%, „Termex”- 7,14%.

Spółka „Aurum” za dzierżawę Kopalni płaci dla Spólki PUT „ Kopalni Złota” czynsz roczny 230 tys. złotych, a Zarząd przeznacza całą kwotę wyłącznie na potrzeby kopalni.

Tytuły i statuetkę „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” otrzymał w tym roku
Stanisław Kozdrowski oraz Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie.

2009

Do budynku po przepompowni przy ul. Sienkiewicza przeniósł się rękodzielnik Czesław Zabiegło, zajmujący się rekonstrukcją starożytnej zbroi japońskiej.

W Laskach Maria Bogacka i Katarzyna Lorenz otworzyły nowocześnie wyposażony ośrodek hipoterapii wraz z pensjonatem „EL-TAN.”

16 maja odbyły się w Złotym Stoku I Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu - górskim biegu z psem na elastycznej smyczy.

Asfaltem pokryto drogi między Błotnicą a Kozielnem i ze Złotego Stoku do granicy (Bilej Vody).

Przebudowano nawierzchnię Rynku wykładając ją granitową kostką brukową. Przed tym wymieniono kanalizację i rury wodociągowe. Wokół rozmieszczono nowe lampy.

Ukończono III etap kanalizacji(zachodniej części miasta, finansowany z „Funduszu norweskiego”. Cała sieć ma już 18 km. Odprowadzane są do niej ścieki z 433 budynków, w których mieszka 2341 mieszkańców.

W pobliżu przejścia granicznego przeprowadzono wiercenia w poszukiwaniu wody pitnej. Woda z odwiertów zawierała arsen nie nadając się do picia.

Wytyczono szlak widokowy pogranicza i zbudowano platformę widokową na Jaworniku.

Oznaczono ścieżkę historyczną „Śladami królewny Marianny” między wapiennikami w Złotym Stoku, a pałacem w Bilej Vodzie.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wydała monografię pt. „Złoty Stok – najstarszy ośrodek górniczo-hutniczy w Polsce" napisaną przez: Tadeusza Mikosia, Eugeniusza Salwacha, Janusza Chmurę i Jerzego Tichanowicza.

5 maja „Boryszew” S.A. sprzedał spółce „Projekt MBO” Sp. z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku udziały spółki Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. stanowiące 70,02 % jej kapitału zakładowego. Jedynym udziałowcem spółki „Projekt MBO”, zarejestrowanej 7 lutego 2008 r., jest jej Prezes Jarosław Kotzbach.

Spółka Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku zmienia nazwę na Złoty Stok Farby sp. z o.o.

W pieczołowicie wyremontowanym budynku dawnej stacji dyliżansów Beata i Robert Zarembowie uruchomili hotel „Gold Stok”.

Na uroczystej akademii święta Odzyskania Niepodległości doroczną statuetką „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” uhonorowano Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach (w 2011 r. klub zawiesił działalność).

2010

W styczniu powstał klub sportowy „KTM Racing Team Złoty Stok”.
Dotowani przez miasto kolarze w 2009 r. stawali 75 razy na podium organizowanych w Polsce wyścigów MTB.

W styczniu parafia rzymsko-katolicka w Złotym Stoku, z inicjatywy proboszcza Józefa Siemasza, wydała pierwszy numer miesięcznika „Złoty Dzwon”.

Miasto brało udział w organizacji i współfinansowaniu zawodów: w kolarstwie górskim (Bike Marathon o Puchar Polski i maraton o "Złotą Wstęgę" MTB); Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu (Wedrowaniu z psem) i o Puchar Śląska w Nordic Walking.

Właściciel szwalni „Agatom” Grzegorz Jędrkowiak zlikwidował, zatrudniający około 30 osób zakład, ze względu na niewypłacalność niemieckich odbiorców jego wyrobów.
W budynku szwalni, po modernizacji, uruchomił restaurację „Złota Korona”.

Burmistrz przekazał dzierżawcy kościół poewangelicki, z przeznaczeniem na szeroko pojętą działalność kulturalno wystawienniczą.

Odrestaurowano piece wapienne, które w połowie XIX należały do księżniczki Marianny Orańskiej, czyniąc z nich kolejną atrakcję turystyczną. Wydatki pokryto z budżetu gminy i środków UE.

W Mąkolnie przebudowano budynek OSP na świetlicę wiejską, z biblioteką i „wioską internetową”, za środki z budżetu gminy i UE.

W gminie wprowadzono elektroniczny system powiadamiania przez urząd mieszkańców SMS-ami o różnych zagrożeniach, głównie atmosferycznych.

Tytuły i statuetkę „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” w tym roku otrzymali:
prof. Tadeusz Mikoś, lek. Bogumiła Lubieniecka oraz ks. Krzysztof Ambrożej.

Burmistrz Stanisław Gołębiowski został wybrany na trzecią kadencję wygrywając 17 głosami z nauczycielem Waldemarem Wieją.
Przewodniczącym Rady Miejskiej został Rafał Becela, a po jego rezygnacji (z przyczyn formalnych) przewodniczącą została mieszkanka Lasek Krystyna Grzech.

Uruchomiony został dlugo w mieście oczekiwany supemarket. Otwarła go sieć "EKO".

2011

Z 2997 mieszkańców miasta, w 4 mszach odprawionych w kościele parafialnym w niedzielę 16 października, uczestniczyło łącznie 606 osób (20,3%).
W ciągu całego roku w kościele ochrzczono 37 dzieci, a 39 przyjęło Pierwszą Komunię Świętą. Związki małżeńskie zawarło 12 par, a 62 parafian pochowano na cmentarzu.

14 grudnia Skarb Państwa sprzedał spółce „Projekt MBO” sp. z o.o. posiadane udziały spółki Złoty Stok Farby, stanowiące 29,38% jej kapitału zakładowego.

W Chwalisławiu na łące za leśniczówką państwo Mrozkowie wybudowali pensjonat „Zacisze”. W gminie jest już 291 miejsc noclegowych dla turystów.

Przy Samorządowym Zespole Szkół wybudowano kompleks dwóch boisk sportowych i bieżnię pokrytą nawierzchnią z tworzywa.

Mimo poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem projektu wyciągu narciarskiego w Złotym Stoku, Gmina nie planuje już jego budowy.

Zadłużenie Gminy Złoty Stok wyniosło na koniec roku 6.805.866 zł, najwięcej w jej historii. Gmina będzie spłacać te długi do 2020 roku, przeznaczając na ten cel co roku po 810 tys. zł.

Tytuły i statuetkę „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” w tym roku otrzymał Pan Bronisław Mitusiński oraz Klub Sportowy KTM Racing Team Złoty Stok.

Po 10 latach nie użytkowania miasto odbudowało basen za środki z budżetu gminy i UE. Basen wyposażony w filtr biologiczny nazwany został „Stawem kąpielowym”.

Przy drodze do Kamieńca archeolodzy odkopali fundamenty szubienicy zbudowanej w 1558 roku i rozebranej w 1831 roku. Znaleźli wewnątrz niej i obok szczątki straconych.

W sierpniu Elżbieta Szumska rozpoczęła realizację kolejnej atrakcji turystycznej o nazwie „Średniowieczny Park Techniki” według pomysłu Arkadiusza Knycha.

Z inicjatywy utworzonego we wrześniu Towarzystwa Miłośników Gór Złotych wznowiono wydawanie "Gazety Złotostockiej" (wydano tylko 4 numery).

W Chwalisławiu, za środki z budżetu gminy i UE, wyremontowano świetlicę wiejską.

Odrestaurowano Kaplicę Św.Trójcy, wykonując nowy dach i elewację. Koszt wykonanych robót pokryto z budżetu i środków UE.

W grudniu otwarty został już drugi w Złotym Stoku supermarket spożywczy sieci „DINO”.

2012

Przebudowano boisko przy ul. Wolności pokrywając jego nawierzchnię sztuczną trawą.

Prezesem Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" została Lucyna Kowalska właścicielka przedszkola „Bajka”.

Po interwencji burmistrza Powiatowy Nadzór Budowlany wstrzymał budowę "Średniowiecznego Parku Techniki". 18 kwietnia olbrzymi dźwig zaczął usuwać z terenu budowy znajdujące się już na nim obiekty.

Spółka „Termex” w kwietniu wypowiedziała umowy na dostawę ciepła do własnej sieci zasilającej szkołę i domy w mieście. Tłumacząc to zamiarem sprzedania tej sieci miastu, w którym planuje się budowę nowej kotłowni.

W maju na biurowcu byłych Zakładów Tworzyw i Farb, wywieszono napis: „Nieruchomości – biurowe, przemysłowe, grunty - do sprzedania lub dzierżawy”.

25 lipca Spółka Złoty Stok Farby została przekształcona w Złoty Stok Grupa Spółka Akcyjna, w której wszystkie udziały ma spółka „Projekt MBO” Sp. z o.o.

Przy Centrum Kultury z budżetu Gminy i środków unijnych wybudowano Kompleks Rekreacyjny z urządzeniami do zabaw dla dzieci.

Odnowiono lwa z pomnika żołnierzy niemieckich poległych w czasie I-szej wojny światowej i ustawiono przed Ratuszem, z tablicą informacyjną w języku polskim i niemieckim

W Złotym Stoku wybudowano kolejny supermarket "Biedronkę".
Supermarkety przyczyniły się do likwidację wielu małych sklepów w mieście.

3 października prezes spółki „Złoty Stok Farby” zgłosił propozycję wydzierżawienia lub sprzedania kotłowni spółki „Termex”, która jeszcze nie rozpoczęła dostawy ciepła do miasta.

31 października w dziennikach stacji telewizyjnych ukazały się relacje ze Złotego Stoku, o zamkniętej szkole i marznących mieszkańcach bloków z powodu nie czynnej kotłowni „Termex”.

10 listopada powołany przez burmistrza sztab kryzysowy włączył, do sieci cieplnej należącej do „Termexu”, kontenerową kotłownię opalaną olejem opałowym.

18 grudnia komornik ogłosił licytację restauracji „Złota Korona” i obiektów „Naturoterapii”.

W Mąkolnie ukończono budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z tartanu,finansowane z budżetu gminy i środków unijnych.

Przy Centrum Kultury miasto zbudowało kort ziemny i boisko do piłki plażowej, za środki z budżetu gminy i z UE.

2013

W maju Elżbieta Szumska z Jackiem Grużlewskim dokonali uroczystego otwarcia nowej turystycznej atrakcji „Średniowiecznego Parku Techniki”, zbudowanego przez Arkadiusza Knycha.

W „Skalisku” odbył się doroczny Ogólnopolski Dogtreking.

Przebudowano i odwodniono ulice Kasprowicza i Żeromskiego wykładając je kostką betonową.

W październiku Urząd Miasta zbudował własny ciepłociąg łączący Samorządowy Zespół Szkół, Przedszkole „Bajka” i wielorodzinne domy na osiedlu Chemików z kotłownią, którą w listopadzie uruchomiła firma WBB Energy. Ta nowoczesna kotłownia zbudowana w piwnicach szkoły, spala pelety produkowane z odpadów drewna i słomy.

Mieszkańcy ulic 3 Maja i Radosnej, korzystający dotychczas z ciepła dostarczanego siecią cieplną z byłej kotłowni ZTiF, musieli zbudować własne źródła ciepła, najczęściej są to piece węglowe.

Tytuły i statuetkę „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” w tym roku otrzymał Pan Stanisław Gołdyn oraz Klub Sportowy „UNIA”.

W listopadzie Elżbieta Szumska i Piotr Romanowski dokonali uroczystego otwarcia „Izby Górnictwa i Historii Złotego Stoku”. Po dorocznej mszy Barburkowej ekspozycję udostępniono do zwiedzania wszystkim mieszkańcom Złotego Stoku.

Na koniec roku na stałe zameldowanych było w mieście 2886 mieszkańców, a w całej gminie 4682. Urodziło się w gminie 34 dzieci, a w mieście 22. Zmarły w gminie 54 osoby. Ilość mieszkańców gminy dramatycznie maleję bo opuszczają ja młodzi ludzie nie znajdujący tutaj pracy.

2014

Teren przy Centrum Kultury z budżetu gminy i środków unijnych wyposażono w urządzenia sportowo- rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych .

W sierpniu Elżbieta Szumska nabyła obiekt „Pensjonat Złoty Jar”

W maju odbyły się po raz piąty ogólnopolskie zawody w dogtrekkingu.

Za środki z budżetu gminy przebudowano infrastrukturę podziemną i jezdnię na ulicy Chemików.
Adoptowano pomieszczenie przy ul Wojska Polskiego na gabinet dentystyczny dla potrzeb mieszkańców. Koszt adaptacji pokryła Gmina.

W październiku Piotr Romanowski i Elżbieta Szumska wydali album pt. „Złoty Stok. Podróż przez historię pięknego miasta w górach”, zawierający zbiór unikalnych zdjęć miasta wzbogaconych krótkim komentarzem historycznym.

Tytuły i statuetkę „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” w tym roku otrzymali Ludwika Prorok oraz Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń".

Wytwarzana przez Czesławę Potemkin konfitura z papryki, jako specjalność w gospodarstwie agroturystycznym "Trzy Koguty", uzyskała certyfikat i znalazła się w katalogu "Dolnośląskie Smaki".

W wyborach samorządowych burmistrzem miasta i gminy na kadencję w latach 2014-2018 została wybrana Grażyna Orczyk , a przewodniczącym Rady Miejskiej Waldemar Wieja.

Wytyczono oznakowane tablicami dwa Szlaki Konne długości 50 km przebiegające przez atrakcyjne tereny gminy.

W Gminie 35 par zawarło związki małżeńskie, w tym 9 par po raz drugi. Rozwiodło się 12 par, a 9 zostało odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

2015

Był to rok wyjątkowo ciepły i suchy. Z powodu braku opadów wyschły spływające z gór strumienie. 

Alternatywne źródła energii w postaci fotowoltaniki i pomp cieplnych zainstalowano w  szkole i u kilku chętnych gospodarzy, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków unijnych wynoszące 90% poniesionych kosztów. 

Za środki pochodzące z budżetu gminy przebudowano ulicę Radosną wraz z infrastrukturą techniczną: wodociągową, kanalizacyjną i oświetleniem.

2 kwietnia odbył się po raz pierwszy „Bieg do Serca” organizowany przez proboszcza Józefa Siemasza. 

9 maja na Skalisku odbyły się VI Mistrzostwa Polski w Dogtrekingu. 

Zakończyło swoją działalność Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” przyznające przez 15 lat stypendia najzdolniejszym uczniom w gminie. Ostatnim prezesem Stowarzyszenia była Lucyna Kowalska.

Swoją działalność zakończył też Klub kolarski KTM Racing Team. Nie będzie już w Złotym Stoku zawodów kolarskich o Złota Wstęgę, zaliczanych do Pucharu Polski MTB.

26-27 czerwca odbyło się pierwsze Święto Miasta z reaktywowaniem z poprzednich lat programu Spartakiady.

12 lipca odbył się V bieg na Jawornik z udziałem 250 zawodników.

8 sierpnia odsłonięto uroczyście na stoku Jawornika tablicę upamiętniającą zmarłych mieszkańców miasta w wyniku zarazy w 1633 roku.

Decyzją działkowców, po przejęciu ogrodów od Polskiego Związku Działkowców, POD „Radość” przekształca się w Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Radość” w Złotym Stoku.

22 sierpnia na nie eksploatowanych torach kolejowych odbyła się doroczna już V Drezyniada. 

26 sierpnia zasłużony dla Gminy Złoty Stok  „Chór Złoty Potok” uroczyście obchodził 30 lecie działalności. 

W należącej do prywatnej spółki „Prochenist” fabryce prochu w Mąkolnie uruchomiono produkcję prochu strzeleckiego do historycznej długo i krótko lufowej broni czarno prochowej. Produkuje się w niej też: proch kruszący dla przemysłu skalnego oraz proch do pirotechniki, fajerwerków i efektów dźwiękowych.

8 grudnia Uchwałą  Rady Miejskiej  ks.prof. Józef Mandziuk otrzymał tytuł  Honorowy Obywatel Gminy Złoty Stok. 

11 grudnia  tytuły „Zasłużony dla Gminy Złoty Stok” otrzymali Elżbieta Szumska, ks.Józef Siemasz i Stanisław Bohuń.

2016

7 maja Kinga Tatkowska, urodzona w Złotym Stoku, zadebiutowała powieścią „Szukając tego”.

8 maja parafianie pożegnali proboszcza ks. kanonika Józefa Siemasza mianowanego dyrektorem ekonomicznym Kurii świdnickiej. Nowym proboszczem parafii w Złotym Stoku został ks. Kanonik Paweł Paździur dotychczasowy proboszcz w Lubnowie.

30 sierpnia ukazał się 10 numer Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Złoty Stok, wydawanego od stycznia 2015 roku.

28 września zarejestrowane zostało Stowarzyszenie „ AUGEO” mające zajmować się działnością dobroczynną, początkowo w zakresie pomocy żywnościowej. Pierwszym prezesem została Małgorzata Becela.

7 października odbyło się pierwsze spotkanie członków Stowarzyszenia „Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku”, którego prezesem jest Krzysztof Babis.

24 października w „Kopalni Złota” Piotr Romanowski i Elżbieta Szumska zaprezentowali kolejną książkę pt. „Güttlerowie kronika rodzinna w XIV częściach”.

11 listopada tytuły „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” otrzymali: Stanisław Braszka, Robert Jurasz oraz Jerzy Tichanowicz.

16 listopada aktywnie działający Klub Seniora, kierowany od 2011 roku przez Elżbietę Bednarz, otrzymał na swoją działalność dwa pomieszczenia w CKiP

10 grudnia 2016 r. pochodząca z Lasek Małgorzata Szumską zaprezentowała swoją drugą książkę pt. „Twarze Tajfunu”.

Gminna spółka „WOD-KAN” wymieniła kolejny (ostatni w granicach gminy) odcinek rurociągu dostarczającego wodę z Kamieńca.

Po zmianie właściciela istniejąca od 2006 roku stacja benzynowa przy ulicy Traugutta została wyremontowana i rozbudowana m.in. o punkt ładowania samochodów elektrycznych.Teraz należy ona do grupy Pieprzyk.

2017

Elżbieta Szumska uroczyście otwarła kolejną atrakcję turystyczną: Sztolnię Ochrową. Odkopano i udostępniono do zwiedzania sztolnię z której wypływa woda ze żródła żelazowo-arsenowego.

Na uroczystej akademii, za wybitne osiągnięcia naukowe byłego mieszkańca naszego miasta, uchwałą Rady Miejskiej, nadano profesorowi doktorowi Walerianowi Sanetrze, trzeci w historii tytuł Honorowego Obywatela Złotego Stoku.

17 maja w fabryce prochu w Mąkolnie, nastąpiła eksplozja w wyniku której zginęli dwaj pracownicy.

W miejskim parku odbyło się X Babie Lato - doroczny festyn parafialny.

22 września zmarł mgr inż. Eugeniusz Salwach, główny redaktor niniejszej Kroniki.
Był autorem wielu publikacji związanych z miastem.
Z tego powodu dalszym współredaktorem w kontynuowaniu Kroniki jest Jego syn Tomasz Salwach.

Klub Seniora obchodził uroczyście X lecie działalności.

Stanisław Gołdyn, został wyróżniony Dyplomem Honorowym Nagrody im. Władysława Orkana​ za całokształt twórczości artystycznej oraz za kultywowanie szacunku dla sztuki ludowej.

Tytuły „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” otrzymali: Maria Rajczakowska, Adam Grygiel oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku.

Przebudowano ulicę Leśną, wymieniono całą podziemną infrastrukturę oraz zbudowano chodniki.

Urodziło się 31 dzieci, zmarło 68 osób, gmina liczyła 4542 mieszkańców z czego 1280 powyżej 60 roku życia.

2018

Rok był dla miasta wyjątkowy ze względu na wielkie remonty ulic w górnej części miasta. W maju oddano uroczyście ulicę Leśną, remonty ulic Wolności i Sienkiewicza trwały do wiosny 2019 r.. Remonty były kompleksowe z całkowitą wymianą infrastruktury. Ich koszty w głównej części sfinansowano z dotacji MSWiA oraz Wojewody Dolnośląskiego. Przebudowano także ulicę 3 Maja na odcinku od skrzyżowania do ogrodów działkowych oraz drogę do przysiółka Hanyszów (Mąkolno).

W czerwcu z dofinansowania Funduszy Europejskich, uruchomiono w Rynku Punkt Informacji Turystycznej ”Retro City Tour”. Punkt wyposażono w replikę samochodu osobowego Ford Buick z napędem elektrycznym, umożliwia organizowanie wycieczek po okolicy Złotego Stoku oraz polsko-czeskiego pogranicza.

Wykonano remont ścian zewnętrznych oraz nowy dach na kaplicy św. Anny na Pustelniku.

W górskich lasach na terenie Gminy zostały wybudowane ścieżki rowerowe typu Singletrack. Rafał Maniak otworzył w Rynku wypożyczalnię rowerów elektrycznych.

Tradycyjna GWARKIADA odbyła się w czerwcu, z barwnym korowodem młodzieży szkół i przedszkola przez miasto, zakończonym występami na Skalisku.

Na 50-lecie pożycia małżeńskiego dla pięciu par naszej gminy Prezydent R.P. przyznał medale. Uroczystej dekoracji we wrześniu dokonała pani Burmistrz, przyznając jednocześnie dyplomy małżeństwom z wyższym stażem.

Gospodarzem tegorocznego święta plonów - dożynek Gminnych w sierpniu, była wieś Płonica.

15 września nadano sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej.

21 października odbyły się wybory samorządowe na kadencję w latach 2018-2023. Ponownie i zdecydowanie na burmistrza Złotego Stoku została wybrana Grażyna Orczyk, a przewodniczącą Rady Miejskiej została Elżbieta Ruszkowska.

W listopadzie na szczycie Jawornika solidnie wyremontowano drewnianą wieżę widokową uszkodzoną przez wiatry .

11 listopada uroczyście obchodzono 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. W kościele odprawiono Mszę za Ojczyznę. Po południu, w Rynku przy udziale Złotostockiej Orkiestry Dętej, pocztów sztandarowych i licznie zgromadzonych mieszkańców wspólnie odśpiewano hymn Państwowy i wciągnięto flagę na maszt. Następnie Orkiestra poprowadziła w szyku wszystkich zebranych na Plac Mickiewicza, gdzie Burmistrz Grażyna Orczyk i przewodniczący Rady Miejskiej dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczysta akademia odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku. Patriotyczny i radosny program artystyczny prezentowali uczniowie, przedszkolaki, studenci UTW, członkowie sekcji Klubu Seniora, chór „Złoty Potok”. Z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, mieszkańcy, radni, uczniowie, dzieci , nauczyciele szkoły, i przedszkoli, strażacy, oraz przedstawiciele sołectw, zasadzili 10 dębów przy ulicy Sportowej tworząc Aleję Niepodległości.

11 listopada tytuły „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” otrzymali: Cecylia Jureczek , Elżbieta Ruszkowska i Elżbieta Bednarz. Nagrody burmistrz Złotego Stoku za nie zwykłe wyniki sportowe w 2018 roku otrzymali: 12 letnia Laura Piszczyk (karate), oraz 15 letni Daniel Mrozek z Chwalisławia (strzelanie do rzutków).

Ukazała się książka autorstwa Piotra Romanowskiego p.t. "Reichenstein niezapomniana ojczyzna po trzydziestu latach".

W trakcie przebudowy nawierzchni ulic w górnej części miasta, sp. „WOD-KAN” dokonała przebudowy sieci wodociągowej i hydrantów. Wszystkie dopływy z ujęć (zasilające bezpośrednio odbiorców) zostały skierowane dodatkową rurą do zbiornika na ul. Górniczej.

2019

21 lutego w schodach wejściowych do ratusza umieszczono Kapsułę Czasu z współczesnymi artefaktami.

Zakończono termomodernizację ratusza wraz z rewitalizacją przyległego terenu.

Odrestaurowano mauzoleum Gütllerów, odnowiono elewację, położono nowe pokrycie dachowe, wyremontowano wnętrze i wykonano ogrodzenie i nasadzenia drzewek wokoło.

13 kwietnia otwarto ośrodek wypoczynkowy "Leśna Dolina" na terenie dawnej "Bajcerówki" (dawny kamieniołom wapienia)

10 października otwarto duży plac zabaw i rekreacji powyżej Mennicy.

11 listopada po przebudowie otwarto ul. Św. Jadwigi

2022

3 marca, w wieku 87 lat, zmarł mgr inż. Jerzy Tichanowicz, główny redaktor niniejszej Kroniki.
Był przez całe życie zaangażowany w życie miasta, jego rozważny głos był przez dwie dekady słyszany w radzie miasta, a wcześniej w kierownictwie Zakładów.