You are here

Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku - wypis z kroniki

Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku

(wypis z Kroniki Złotego Stoku – w III Rzeczpospolitej)

1990
26 czerwca rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora ZTiF, zorganizowany przez Radę Pracowniczą. Spośród 5 kandydatów wybrany został Zdzisław Kryczka, młody informatyk bez doświadczenia w pracy na stanowiskach kierowniczych, popierany przez Radę Pracowniczą. Zastąpił on Juliusza Woźniaka piastującego to stanowisko przez 22 lata. Zwolnieni zostali też trzej jego zastępcy.
Na koniec roku w ZTiF zatrudnionych było 1007 pracowników.

1991
Kierownictwo ZTiF, poparte przez Radę Pracowniczą, odrzuciło propozycję sprywatyzowania przedsiębiorstwa poprzez utworzenie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Stracono w ten sposób szansę na znalezienie prywatnego inwestora.

1992
Do końca czerwca utworzono w ZTiF spółki:
„Stokpol” (budowlana),
„Jard” (transportowa),
„Ekskol” (ekspedycji towarów),
„Akord” (stołówka i Dom Kultury),
„Umewar” (warsztat remontowy w Złotym Stoku),
„Remoplast” (warsztat remontowy w Mąkolnie),
„Elektryk” (warsztat elektryczny w Złotym Stoku),
„Elektromat” (warsztat elektryczny w Mąkolnie).

W wyniku tej reorganizacji zwolniono w zakładzie 320 pracowników, z których tylko 194 znalazło pracę w utworzonych spółkach.
W czerwcu Rada Pracownicza i Ogólne Zebranie Delegatów Załogi ZTiF akceptuje wniosek kierownictwa zakładu, do Ministerstwa Przemysłu i Handlu, o likwidacje przedsiębiorstwa państwowego i oddanie go w odpłatne użytkowanie spółce kapitałowej, którą utworzą jego pracownicy. We wniosku proponowano pozostawienie istniejącego zarządu. Deklarację zakupu akcji złożyło 82,8 % załogi. Realizację tego wniosku zablokowała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, podejmując uchwałę promującą prywatyzacje ZTiF poprzez utworzenie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

1995
Po 5 latach funkcjonowania w nowych warunkach ekonomicznych w ZTiF nastąpił drastyczny spadek produkcji i zatrudnienia.
W stosunku do 1989 roku produkcja:
farb zmalała z 6,5 do 1,5 mln l.;
folii i opakowań z polietylenu z 6,5 do 2,7 tys. ton;
siatek ciężkich z 1.6 do 0,7 tys. km,
siatek lekkich z 38 do 21 tys. km;
pigmentów z 4,5 tys. ton do 380 ton,
wypełniaczy z 42 do 11 tys, ton;
transporterek z 470 do 45 tys. szt.
Zatrudnienie w tym czasie zmalało z 1042 do 517 pracowników.
Przy sprzedaży wartości 36,6 mln zł ZTiF poniosły stratę w wysokości 1,4 mln zł.

1996
Sytuacja ekonomiczna w źle zarządzanych Zakładach Tworzyw i Farb pogorszyła się do tego stopnia, że Wojewoda Wałbrzyski, który był organem założycielskim tych zakładów, powołał w nich (18 marca) Zarządcę Komisarycznego. Odwołując jednocześnie dyrektora Zdzisława Kryczkę. Została nim Aleksandra Izmajłow, a jej zadaniem było przeprowadzenie procesu naprawczego.

1998
Z dniem 1 listopada 1998 roku nastąpiła prywatyzacja Zakładów Tworzyw i Farb, które zostały przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały w spółce posiadali: Skarb Państwa 32,7 %; „Ciech” S.A. – 33,64 %; „Huta Oława” – 20,0 %; „Polifarb Cieszyn-Wrocław” – 8,84 %, „Białe Minerały” – 4,81 %.
Prezesem spółki o nazwie „Zakłady Tworzyw i Farb” Sp. z o.o. w Złotym Stoku została Aleksandra Izmajłow. Spółka zatrudnia już tylko 383 pracowników.

2000
ZTiF Sp. z o.o. posiada majątek trwały wartości 12,9 mln zł, zatrudnia 334 pracowników, a w całym roku sprzedała wyroby za 34,25 mln zł, przy koszcie ich wytworzenia wynoszącym 36,21 mln zł.
Spółki zależne zatrudniają 157 pracowników, w tym: „Jard” – 26; „Złoty Granitol” – 12; „Ekskol” - 9; „Akord” – 10; „Elektromat – 17; „Elektryk” – 7; „Umewar" – 26; „Remoplast" – 17; „Termex" – 26.

2003
ZTiF Sp. z o.o, osiąga zysk netto w wysokości 1,4 mln zł i zatrudnia 224 pracowników.
Spółki zależne zatrudniają jeszcze 97 osób, w tym: „Jard” – 16; „Złoty Granitol” – 22; „Ekskol” - 1 (w likwidacji); „Akord” – 0; „Elektromat – 17; „Elektryk” – 7; „Umewar – 22; „Remoplast – 17; „Termex – 17.

2004
Huta Oława S.A.(od 2001 roku spółką zależną firmy Boryszew S.A.) zwiększyła swoje udziały w spółce ZTiF z 20% do 65% (odkupując udziały „Ciechu”, „Polifarbu” i pracowników). Pozostałe udziały są w posiadaniu: Skarbu Państwa (29,38 ), „Białych Minerałów” (4,81 %) i pracowników (0,6 %). Od 14 czerwca prezesem spółki ZTiF został Andrzej Łatka z Oławy.

2005
W dniu 2 czerwca doszło do połączenia Spółek Boryszew S.A. i  Huta Oława S.A. W ten sposób Boryszew S.A. stał się podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do ZTiF Sp. z o.o w Złotym Stoku, zatrudniających już tylko 169 pracowników.

2009
5 maja „Boryszew” S.A. sprzedał spółce „Projekt MBO” Sp. z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku udziały spółki Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. stanowiące 70,02 % jej kapitału zakładowego. Jedynym udziałowcem spółki „Projekt MBO”, zarejestrowanej 7 lutego 2008 r., jest jej Prezes

Jarosław Kotzbach

. Spółka Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku zmienia nazwę na Złoty Stok Farby sp. z o.o.

2011
14 grudnia Skarb Państwa sprzedał spółce „Projekt MBO” sp. z o.o. posiadane udziały spółki Złoty Stok Farby, stanowiące 29,38% jej kapitału zakładowego.

2012
W maju na najokazalszym budynku w Rynku, biurowcu byłych Zakładów Tworzyw i Farb, wywieszono duży napis: „Nieruchomości – biurowe, przemysłowe, grunty - do sprzedania lub dzierżawy”. Zaczęła się wyprzedaż zbędnego majątku pozostałego po Zakładach Tworzyw i Farb.